زمان تحویل محصولات خام 3 الی 5 روز کاری می باشد.

زمان تحویل کار چاپی از زمان تایید طرح 4 الی 7 روز کاری می باشد.

در اسفند ماه به دلیل ترافیک کاری به زمان های فوق یک روز کاری اضافه می شود.

هزینه ارسال بار از تهران، بر عهده مشتری می باشد. که به قیمت عرف باربری تهران محاسبه می گردد.