• اندازه: 34 در 24
  • فضای تبلیغات:  8 در 22
  • گلاسه 130 گرم